Compositions of

Chitravina N Ravikiran
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Vijayee bhava

Latāngi

Mishra Chāpu

P

vijayeebhava mAdhava
vraja yAdava kEshava
nija bhaktAnushAsana
bhaja mAm sadA subhAShaNa

A

aja shankara rAvaNA-
nuja sundara vandya vA-
rija nAbha sheela ravi shashi
sujanAnvaya sanAtana

C

praja pAlana sumukhAnanA-
graja lakShmaNa pramukhAvana
gaja mOchanAmbuja lOchana
dvija rakShaNAsura shikShaNa