Compositions of

Chitravina N Ravikiran
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Vijayam dehi - Manavati - Roopakam

Manavati

Roopakam

One of Ravikiran’s 72 Mela Raga mala compositions. 

P

vijayam dEhi vijayAsana dEvAdi dEva sadA

AP

nija bhakta maNavALa mahAmuneeshAdi vinuta sakala (Vijayam)

C

varaguNavalli manOhara
vara guNa bharita krpAkara
vara ravi shashi vidhi shankareesh-
vara garuDa priya shreekara 

MK

vara rOmEsha vEda vittAdi sujana sanmangala 

vara dAna chatura parAnkushAdi samsEvita – sarva (vijayam dEhi)

PDF Title conent Here