Compositions of

Chitravina N Ravikiran
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Varadarajane

Rāmapriya

Ādi

Sthalam: Kanchipuram
A part of Ravikiran’s 72 Mela Raga Mala Set

P

varadarAjanE en tuyar tuDaikka
vArAda rAjanE sAnanda beejanE

AP

ariya pEyAzhwAr mudal kOti kOti
narar surar bhoosurar pOTriDum kAnchi

C1 MK

kiruta yugam tanil ajanum trEtA-
vara yugam tanil mA gajanum dwA-
paramadil brihaspatiyum kaliyil aravar –
arashanum ravi shashi paNiyum hastigiri

C2 MK

tanittuvam peru mahattuvam uLa
parattuvam tanai aruLvOnE
anittiyamAna dhanattai inittu
kaNaittalaiyAda enaittaNippAyE