Compositions of

Chitravina N Ravikiran
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Tarunaruna charana

Shahāna

Ādi

P

taruNAruNa charaNa sudhAkara
kiraNa jita karuNA rasa pooraNa

A

dharaNee sutA ramaNa bhava sankaTa
haraNAdbhutAbharaNa bhaya vAraNa

C1

vAsava ravi shashi vyAsa vidhura nuta
kEshava rAghava mAdhava mAmava

C2

vindya samAna parAkrama darshita
vandya rateesha yateesha sateeshwara

C3

pAlita vAli kumAra divAkara
bAla sameeraja neela dayAkara

C4

vAraNa shOka nivAraNa mOkSha su-
kAraNa kinnara sAraNa rakShaNa