Compositions of

Chitravina N Ravikiran
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Ravi shashi vandita

Naḷinakānti

Ādi

P

ravi shashi vandita shree rAma
ravi shashi nayana rakShamAm sadA

A

ravi shashi aṇgAraka budha guru shukra
ravi tanaya rAhu kEtu nAyaka

C

ravijAri suvAnara rakshaka
ravijAdi mahAratha shikShaka
ravikula tilaka rAga vinAshaka
ravi kOTi tEja rAja pAlaka

SS

rAvaNa khara dooShaNa rAkShasAdi hara sarasija bhava surapati
ghaTaja nArada sanakAdi pArvati padmini bhArati
paramashiva gajamukha prahlAda sura vara bhoosura vi-
nuta padayuga saraseeruha nayana shreeramaṇa suguṇa sheela