Compositions of

Chitravina N Ravikiran
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Ramachandram ashrayamyaham

Hamsadhwani

Tishra Ēkam

Ravikiran’s 35 Tala set. 

P

rAmachandram AshrayAmyaham satatam 

MK

sAmagAna sanmuditam

A

vAmadEva bhakta varam 
kAmita phala pradakaram
bhoomijA mAnasa charam

C

shabaree jaTAyu mAruti prEma pAtram 
kapi gaNa nrpa dasha kaNThAnuja mitram
shubhadam shyAmaLa gAtram sucharitram
ripu nAshana nipuNam ravi shashi nEtram

MK

kapila nArada munigaNa nuta pavitram 
jita madana mOhana sundara suchitram
aparimitam amaram dasharatha suputram 
aghaharam rachitam leelA vichitram