Compositions of

Chitravina N Ravikiran
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Ram ramesh kaho (bhajan)

Purya dhanashree/Pantuvarāḷi

Ādi

P

rAm ramEsh kahO marakaT man
kAm virahit rahO sun din din

C1

kAm kamal bhav janak kamal mukh
pAmar mAnav bheem seetA

C2

prEm roop ravi shashi lOchan guNa
dhAm neel ghana shyAm seetA

C3

sAma nigama nut vara dasharatha sut
kOmala sundara nAm seetA