Compositions of

Chitravina N Ravikiran
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Parkadalil pallikonda

Mōhanam

Roopakam

Sthalam: Tirupparkadal – Celestial

P

pArkaDalil paLLikoNDa perumAnE uyar tiru

AP

neer kamalam vAzhum lakShmeeshanE bhOgi rAjan meedu

C-MK

neer kaDal meen Amai mudal vAmanAvatAram vaRai
pOrkaLamE shellAdu koDiyOrai venRa shooranE
pAr kaviyOr pADiDum ravi shashai nayananE – unnai
pArka vizhaindOrai kAttiDum karuNai shikharamE – pongum