Compositions of

Chitravina N Ravikiran
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Om Sharavana Bhava

Kuntalavarāḷi

Ādi

(Word play on the word Om)

P

Om – sharavaNa bhava ena sholliDu-
vOm – sharavaNa bhava ena sholvOm
Ongum avan puhazh parai shATri uyar-
vOm – sharavaNa bhava ena sholvOm
Ongum avan puhazh parai shATriDavE

MK

kooDiDuvOm nADiDuvOm tEDiDuvOm
kaNDiDuvOm vENDiDuvOm meeNDiDU (vOm – sharavaNa bhava)

A

Om enum oLiyinAl nAm enum iruLinai
tAmasaminRi taharppavanai vaNangu (vOm – sharavaNa bhava)

C

OmkArEshwari mahanai paNivOm
AnkAram mudal pahaiyai kaLaivOm

MK

Om enum shollinil tOnRiya sAmamum
OdiDuvOm ishai pADiDuvOm
yAm irukka bhayamEn enum ravi shashi
surar rakShakanai anudinamum nambiDu (vOm – sharavaNa bhava)