Compositions of

Chitravina N Ravikiran
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Naimishāranyeshwaram

Sālagam

Roopakam

On Naimisharanyam Devaraja / Hari

P

naimishAranyEshwaram naumi tribhuvanEshwaram

A

gOmukhi teerasthitam
shounakAdi sammAnitam

(a) ṆSRG ,MPM GMPD || PDN, ,ṘṠN DPMG||
(b) RSRG ,
MPDN ṠṘ-ĠṀ ,Ġ,-Ṙ|| Ṡ,N,- DP, M ,-GR,||

C(MK)

mahA vruksha trNa poorita
mahA vana roopa dharaNam
mahA bhArata lEkhaka vyAsAdi mAnita charaNam
mahA kRoora dAnavAdi nimishamEva nAshanam
mahadEva mAruti ravi shashi mahita dEvarAja       (ṆSRG)