Compositions of

Chitravina N Ravikiran
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Mam pahi

Tōḍi

Ādi (2 Kalai)

P

mAm pAhi satatam sadAchalEshvara

AP

tApAhankAra daLita shubha kara
gangAdhara shankara girijA vara

MK

sakalEshvara bhava bhaya hara ravi shashi –
vanhi nayana munivara vinuta charaNa

C

kAla kAla shiva shankara karuNAla vAla gowreeshvara guNa –
sheela pAla nandeeshvara anukoola neelakaNThEshvara

CS-S

S,RN SRG,,, S RGM,,|GMP,, GD,| , GNDM GRS||
DNSRG MGM PDN NSR DDGRS| RND, MD, G |D, RD, SD, ||

kailAsa nivAsa ravi kOTi prakAsha chit vilAsa shEsha –
shailEsha mahita charita sad bhakta varadA mudAsphadA sadA sadA
(Note: Chittaswaram and lyrics must both be rendered only after Charanam).