Compositions of

Chitravina N Ravikiran
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Kaman kanaihal

Hindolam

Chaturashra Triputa (Adi)

Ravikiran’s 35 Tala set. 

P

kAman kaNaihaL ennai tuLaipadu kaNdum

              uLLam urugAdO kaNNA

A

 tAmarai mugam ravi shashi nayanamE

             tArakam ena nin tAL malar nAdinEn

MS

 SMGM, SGṆS MGM, ,G | MDN Ṡ,ND N | , DM DM,GS ||

              GMGMD MDN  DNṠĠ ṀĠṠN | D – M,, Ṁ,, Ġ| ; Ġ,, Ṡ,, ||

C

sAma gAna lOlanE  vanamAlanE

CS 1

ṠD,, N,M,, – DG,, M,S | ; GṆ,, S, | G,, – MD,, N|| , ||  (sAma)

CS 2

DN, Ṡ, – MDN,Ṡ, – GMDN, | Ṡ, – SGMDN, | Ṡ, – NSGMDN ||, || (sAma)

CS 3

DNMDG – MNDNG – MNDDMG – | NDDMG – DMD | G – MND D, ; | SGM – SGMD – SGMDN – SGMD | NṠ – ĠṀĠṠN – D | MGSṆ – SGMD || N || (sAma)

CS 4

Ṡ,, ṀĠṠNDM NDMGSṆ G| S,, DNSG N| SGM SGMDN ||

ṠĠNṠ,N  DNṠN,D MDGM,| , ṠND MGSṆ | SGMN D, ; ||

SSG SSM GGD MMN DDṠ N| NĠ ṠṠ ṀĠṠN | DMGS – ṆSGM-||

DNṠĠṀ, – ĠṠNDM – GMDNṠ | ,-NDMGS -MG | SGN, – ṀĠṠĠ || N|| (sAma)