Compositions of

Chitravina N Ravikiran
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Kamala bhava

Snēhapriya

Ādi

This raga is also known as Vaishnavi, a discovery of Ravikiran
28th Janyam – S R2 G3 M1 P D2 Ṡ – Ṡ D2 P M1 G3 R2 S
*varunalaya is used only as a standard synonym for sea

P

kamala bhava sannuta pada yuga shankara

AP

amara mata pOShaka asura mada nAshaka
samayamidE rAma shubha phala kAraka

C

bhoomijA ramaNa bhakta janAvana
sAmi nannu pAlimpa bhArama pAvana
kAma vijita ghana shyAma sundara guNa
dhAma pAmara jana bheema samprada kShEma

MK

neerajAkSha nikhila lOka rakShaka
neelakaNTha sakha rAvaNa akSha ku-
mAra ghaTakarNa rAkShasa shikShaka
karuNAmrta varuNAlaya* ravi shashi pakSha