Compositions of

Chitravina N Ravikiran
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Kama janaka

Darbar

Ādi (2 Kalai)

P

kAmajanaka muni mAnasa samsthita
kOmala padakara pankaja nAbha

A P

sAmaja sama yAna satguNa dhAma pAhi

C

ghOra rAkshasAdi nAshakAdi shoora parakrama sAgara
vara bhArateesha sura sEvita ravi shashi lOchana pApAdi vimOchana

M K

sArasAkSha bhuvanatrayEsha shuka nAradadi muni brnda vandita
kSheera sAgara shayana sanAtana pAlana shankha chakra dhara maNimaya bhooShaNa