Compositions of

Chitravina N Ravikiran
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Kalvanenrazhaittavar yar

Shuddhasaveri

Ādi

108 Divya Desham song: Sthalam: Tirukkalvanur.  

P

kaLvanenRazhittavar yAr sholvAi (i) tiru (ii) swAmiyE 

MK

nal vidhamAha naDittamararkamudait-taruvadai partta asurarhaLa (kaLvanenrazhaittavar yAr) 

A

sholvadonRu sheivadO vEronRena 

MK

palvahaiyilum nee niroopittadai pArttE viyanda gOpiyarhaLa – shol (kaLvanenrazhaittavar yAr) 

C1

vAmananAha vandasurar talaivanai  
vanchitta Adi varAhanE 

MK

rAmanean nee maRaindu vAliyai konRadaikkaNDa vAnavarhaLA – shol (kaLvanenRazhaittadu yAr) 

C2

karmamadil vazhuvAda bheeShmarai – a 

dharmamAha konRa mAyanE – un

MK

marmangaLai aRindua ramaiyA umaiyA ravi shashiyA aDiyArhaLa – tiru (kaLvanenRazhaittadu yAr)