Compositions of

Chitravina N Ravikiran
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Himāchala nātha

Chalanāṭa

Ādi

Sthalam : Devaprayag

P

himAchala nAtha shivapriya
samAna dEvaprayAga nilaya

A

kumAra ravi shashi vandita supAda
pushpaka vimAna vaibhava rAghava mAmava

C(MK)

rAga samAlakananda
tAla sama bhAgIrathI sangama vilOla
rOga vinAshana vArija sambhava
yAga rakshaNa daitya shikshana