Compositions of

Chitravina N Ravikiran
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Hari govind murare (bhajan) - Sindhubhairavi - Adi

Sindhubhairavi

Ādi

P

hari govind murArE (a) shree (b) guha
kari vadana sarasija bhava sEvita

C 1

surapati nArada kinnara yakSha
vara riShi muni gaNa pakSha – khalA
sura hara ravi shashi lOchana varada
paramA pAvana rakSha shree

C 2

naTarAjAdi samstuta kapaTa sha-
kaTa narakAdi vidAra san-
kaTa nAshaka shrita ghaTaja shuka ven-
kaTa ramaNA vandita bhuvana shree