Compositions of

Chitravina N Ravikiran
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Ganayamyaham

Poorvikalyāṇi

Ādi

P

gaNayAmyaham gaNanAyakam
gajarAja vadanam santatam

AP

praNamAmyaham praNava roopam
phaNi bhooShaNam panasa priyam

C1

gaganAnilAnala bhoo jala bharita trilOka vinAyakam
mrga dhara sati priya bAlakam ravi shashi nārada pālakam

C2-MK

sangeeta nATaka kavitA naTana
kathA sanga pOShakam bhAsakam
bhrngeendra hrt sadanam vighna haram
sakala shubhadam akhila varadam vikaTa tilakam