Compositions of

Chitravina N Ravikiran
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Bhaskaradi nuta

Athāṇa

Ādi

P

bhAskarAdi nuta bhAskara kula deepa
bhAskara chandra lOchana varada

A

bhAskara vijita sundara vigraha
bhAskarAnuchara sundarAnugraha

C

ravi shashi kuja budha guru shukra shanaishchara
rAhu kEtu samrakShaka rAma
kavi nrpa vAlmeeki mahita mAmava
kalmaShAdi hata kamalAsana hita