Compositions of

Chitravina N Ravikiran
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Adharam nee enakke

Kēdāram

Sankeerṇa Chāpu

(The raga mudra – Kedaram is used or suggested 8 times in this piece)

P

Adharam nee enakkE – dArukanE su-
khAdharam mihu surarkE tArakanE

A

pAdAravindam vaNangiDum ennuDan
vAdA ravi shashi pAvaka lOchana
nAdAruchanai sheidunai nambinOrai
chEdAraminRi kAkkum mahAdEvanE

C 1

piRavi mEl piRavi eDuttu puNNiyam
aruvi pOl sheydinum idu aRidE
iravi shashi nayanan aruLinAl mei gnyAnam
paRavinAl inRi aDaiyA iyAlAda

C 2

oodAriyAha puNNiyam izhandu vish-
vOddhAranAna unnai maRandavar-
kE dhAraNitanil marundEdu shakti sa-
mEtA RShabha vAhana sujana mOhana

C 3

nEtAram vahittu vAnavar nanmaik-
kE tArakan mudalOrai vel guhan moo-
lAdhAra vinAyakan janakanE gan-
gA dhAraiyai sheer sheida jaTAdharanE