Compositions of

Chitravina N Ravikiran
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Acharyamashraye

Bilahari

Mishra chhāpu

A tribute to Jagadguru Adi Shankara, Indian philosopher and founder of Advaita a week prior to his 1232 Birth Anniversary which falls on 27 Apr 2020

P

AchAryam AshrayE (i) Adi shanka-
rAchAryam AshrayE (ii) Ashcharyakara sAdhaka shooram

A

vAchA manasAdi advaita mata sthApa-
nArthamEvArpaNa krta gnyAna sAgaram

C

sanAtana dharma rahasya vichArakam prachArakam
vinA vibhramam vidyA nidhim shrAvaka gaNOddhAraNa chaNam
janArdana chandrashekhara bhEdAteeta bhakti nidarshakam
sanAtana sanaka ravi shashi sama tEjOmayam Adi shanka