Compositions of

Chitravina N Ravikiran
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Vinayakam aradhayamyaham

Kadanakutoohalam

Khaṇḍa Chāpu

P

vinAyakam ArAdhayAmyaham shreekaram

A

sanAtana sanaka sanandanAdi sannutam
ghanAghaharam vallabhAvaram vandEham

CS

RM,GR SRSṆḌ P̣,S,, S,R,,
RM,GR SRMDN G,P,, Ṡ,Ṙ,,
RM,GR MD,NG PṠ,ND GP,ṘṠ
ṘṀ,ĠṘ Ṡ,-PṠ, NDP,-P̣ R,SRM

C

anAtha rakShaNa chaturam mooShikArooDham
anAdyam apramEyam ajitam amaram varam
janArdana bhakta paripAlam sakala vighna
vinAshakam Ashrita ravi shashi harSha dAyakam
(CS followed by Pallavi)