Compositions of

Chitravina N Ravikiran
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Manattinil ninaikkavum (Shiruppuhazh)

Shuddhadhanyāshi

Ādi (Khanda gati)

manattinil ninaikkavum kaRuttinai uRaikkavum
ishaittanil jolikkavum – iNai inRi
guNattinil ozhukkamum kalaittanil punaittiram
anaittaiyum dhiDattduDan aruL sheivOn                 1

pashittavar ruchittavar rasittavar bhajittavar
sukhittavar sahitta mAnavar pOl nAn
ninaittadu kanittiDa gaNittadu inittiDa
mahattuva tanittavam – toDuvEnE                           2 

pahaivarin nahaippala vahai taru puhai niRai
guhai inil irundu meeTTiDUm dEvan
shikhai niRai jaTAdharan mihai niRai bhavAni vaLar
kai niRai guhan padam paNivEnE                              3

bhayam tanai azhittu abhayam tanai aLittu i-
dayam tanil niRaindavan nilaiyAha
ayan taru uyarnda vijayan mudal viyandiDa
priyam mihu jayam jagan mayamAha                      4

ravi shashi surar muni kavi riShi varar paNi
bhuviyai vasham sheida nAraNan vAzhttum
tavippOrkkudavittarum suvittakan pavittiran 
ravikkiraNam venRiDum oLiyALan                            5