Compositions of

Chitravina N Ravikiran
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Karam tanda perumāḷe

Gavāmbhōdhi

Ādi

Sthalam : Azhahar Kovil/Tirumalirunsholai

P

karam tanda perumALE ain-
karan guhan shan-
karan pOTRum tirumAlE bhas-
karan kula deepanE shree-
karan neeyallavO – kAkkum

A

aRam tAngum yama dharman
muRai ETRiRangi vandu
parivuDan vrShabhAdriyai vA-
naham nigar shOlaiyAkkiyOnE

C

kaLLazhahanE bhaktarai koLLai
koLLazhahanE manmathanaiyE
vellazhahanE ravi shashi kaN-
Nezhil koNDavA emmai kAttaruL

MK

ellaiyaTRa pAshamuDan peri-
yAzhwAr pEyAzhwAr mudalOrk-
Killai ena sholAdu pEraruL
tandavA ApatbAndhavA