Compositions of

Chitravina N Ravikiran
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Kanakkeduttavar evaraiya

Vijayavasantam

Ādi

Sthalam: Tiruvalla

P

Tishra Gati:
ka-NakkeDuttavar evaraiyA tiruvallabhEshan kr-
pai- kiDaittulahinil uyarnda puNyavAnhaLin

A

va-Nakkam sholli vratamirukkum mangaLaikku vinai tara
Ni-naikkum tOlakanin uyir keDutta dayALanin tiran

C

Chaturashram:
panneer shandaNa narumaNattuDan kAtshi tarum tiruvallai vAzh paran
panneerAyiram kadaLi phalamum ANdu toorum Erkum sukumAran
kaNNeer malha guNAdishayangaLai koNDADum

shaThakOparkaruLum

Tishram:
kaNNEna ravi shashiyai aNindiDuvOn mahimaiyai