Compositions of

Chitravina N Ravikiran
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Ganadhipate

Nāṭṭai

Ādi

P

gaNAdhipatE sharaNam sharaNam
guNAtishayAbharaNa dharaNa

A

raNAdhipa ShaNmukha sOdara vA-
raNAdhipa mooShika vAhana

C1

vinAyaka vEda vyAsa sahAyaka
bhAvita vara gAyaka bOdhaka lO-
kanAyaka sadA pAlaya mAm praNava
svaroopa mOdaka priya – sujana

C2

saNatana sanaka nArada parAshara
ravi shasheendrAdi suphala kAraka
anAdi shakti bAlaka vighna nAshaka
Vishwa pAlaka vipra pOShaka