Compositions of

Chitravina N Ravikiran
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Anjaneya palayashumam

Shahāna

Ādi

P

AnjanEya pAlayAshumam sad-

MK

buddhir balam ArOgyam yashO
dhairyam deerghayush bhakti dAyaka

A

kAnchanAdri sama tEja tama dEha
anjanA hrdaya ranjana – veera

C1

ajADyam mano vAk shuddim kArya
siddhim nirbhayatvam dEhimE
prajApateendra ravi shashi mAnita
prapancha rakShita rAma priya doota

C2

prashAntim prati vAda nA-
shana shaktim digvijayam tvam dEhimE
vishAla kAya sujana bhAgadhEya
vishEsha tara chitraveeNA prasann

C3

svatantram shubha kara mantram nAda
Tantram dharma yantram dEhimE
su-tantree vAdya praveeNa nArada
tumburu mada hara shanka shOka hara